สรุปแล้ว!! สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน TCAS66 ปีการศึกษา 2566 …

TCAS66

สรุปแล้ว!! สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน TCAS66 ปีการศึกษา 2566


สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน TCAS66

  • ปรับวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนและเนื้อหาการสอบ A-Level ไม่เกินหลักสูตร
  • TGAT/TPAT มีจำนวน 6 วิชา เลือกสอบได้มากสุด 6 วิชา
  • A-Level มีจำนวน 15 วิชา เลือกสอบได้มากสุด 10 วิชา
  • แยกการสอบเป็น 2 ช่วง ลดการกระจุกตัวในการสอบช่วงเดียวกัน โดย TGAT/TPAT สอบในเดือนธันวาคม 2565 ส่วน A-Level สอบในเดือนมีนาคม 2566
  • การสอบ TGAT/TPAT เลือกสอบได้ 2 รูปแบบ คือ สอบด้วยกระดาษ-PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) และสอบด้วยคอมพิวเตอร์-CBT (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ) ได้ตามความสมัครใจ
  • การสอบ A-Level สอบด้วยกระดาษ-PBT เท่านั้น
  • คะแนนสอบ TGAT/TPAT ใช้คัดเลือกในรอบ Portfolio ได้
  • วิชา TGAT และ TPAT2 มี 3 ส่วน ประกาศคะแนนแยกส่วน นำไปใช้แยกส่วนได้
  • วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 สามารถสมัครได้ทั้ง 2 วิชา สอบคนละเวลากัน

โครงสร้างข้อสอบ TCAS66(TGAT/TPAT,A-Level)

วิชาสอบคัดเลือกกลางใน TCAS66

  • วัดความถนัด

   (ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ)

   • ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : TGAT)
   • ความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test : TPAT) เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ
  • วัดความรู้เชิงวิชาการ

   (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร)

   • ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level : A-Level) วิชาสามัญ เน้นการนำความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้งานได้

เวลาในการสอบ/คะแนน

TGAT (ความถนัดทั่วไป) มี 3 ส่วน

เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง (สอบทั้ง 3 ส่วน)

คะแนน : 100 คะแนน (ส่วนละ 100 คะแนน)

TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มี 3 ส่วน

เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง 15 นาที (มี 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ใช้เวลา 1.15 ชั่วโมง และส่วนที่ 2-3 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)

คะแนน : 100 คะแนน (ส่วนละ 100 คะแนน)

TPAT2 (ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์) มี 3 ส่วน (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์)

เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง (สอบทั้ง 3 ส่วน)

คะแนน : 100 คะแนน (ส่วนละ 100 คะแนน)

TPAT3  TPAT4  และ  TPAT5

เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

คะแนน : 100 คะแนน

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

เวลาสอบ : 1.5 ชั่วโมง

คะแนน : 100 คะแนน

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)

เวลาสอบ : 1.5 ชั่วโมง

คะแนน : 100 คะแนน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I สังคมศึกษา I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I ภาษาต่างประเทศ

เวลาสอบ : 1.5 ชั่วโมง

คะแนน : 100 คะแนน


รูปแบบการสอบ TCAS66 เกณฑ์ใหม่

รูปแบบการสอบ TGAT , TPAT , A-Level

  • เลือกสนามสอบไม่เกิน 5 แห่ง
  • เรียงลำดับตามความต้องการ จากมากที่สุดเป็นลำดับ 1 ไล่ไปเรื่อย ๆ
  • จัดที่นั่งสอบตามลำดับสนามสอบที่เลือก

TGAT/TPAT ในเดือนธันวาคม 2565

จัดทั้งสองรูปแบบ ให้เลือกตามความสมัครใจ ได้แก่

การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (CBT)

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนามสอบจัดให้ (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ)
  • ค่าสมัครสอบหลังหักส่วนลดแล้ว เหลือรายวิชาละ 140 บาท
  • ทราบผลคะแนนเร็ว 3 วันหลังสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ
  • ช่วงเวลารับสมัครยาวนานกว่า (กรณีมีที่นั่งว่างเหลือ)
  • ยกเว้นการสอบ TPAT1 ของ กสพท

การสอบด้วยกระดาษ (PBT)

  • โรงเรียนเป็นสนามสอบ
  • ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 140 บาท

A-Level ในเดือนมีนาคม 2566

จัดสอบเพียงรูปแบบเดียว ได้แก่

การสอบด้วยกระดาษ (PBT)

  • ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 100 บาท

ปฏิทินการสอบ TGAT TPAT สำหรับ TCAS66

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT

  • สมัครสอบ TPAT1 ผ่านระบบรับสมัครของ กสพท : กันยายน 2565
  • สมัครสอบ TGAT/TPAT* : 1-10 พฤศจิกายน 2565
  • (กรณีที่สนามสอบด้วยคอมพิวเตอร์มีที่ว่าง) สมัครสอบ TGAT/TPAT เพิ่มเติม : 11-20 พฤศจิกายน 2565
  • พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT/TPAT : 24 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2565
  • พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TPAT1 ผ่านระบบรับสมัครของ กสพท : พฤศจิกายน 2565
  • จัดสอบ TGAT/TPAT3 (สอบด้วยกระดาษ/คอมพิวเตอร์) : 10 ธันวาคม 2565
  • จัดสอบ TPAT2/TPAT5 (สอบด้วยกระดาษ/คอมพิวเตอร์) : 11 ธันวาคม 2565
  • จัดสอบ TPAT4 (สอบด้วยกระดาษ/คอมพิวเตอร์) : 12 ธันวาคม 2565
  • จัดสอบ TPAT1 (สอบด้วยกระดาษ) : 17 ธันวาคม 2565
  • ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยคอมพิวเตอร์) : 15 ธันวาคม 2565
  • ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยคอมพิวเตอร์) : 16-23 ธันวาคม 2565
  • ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยกระดาษ) : 7 มกราคม 2566
  • ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยกระดาษ) : 8-15 มกราคม 2566
  • ประกาศผลคะแนนสอบ TPAT1 ผ่านระบบรับสมัครของ กสพท : มกราคม 2566

*การสมัครสอบ TGAT/TPAT เลือกการสอบด้วยกระดาษ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามความสมัครใจ โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 140 บาท ส่วนการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับส่วนลด จากราคาปกติรายวิชาละ 200 บาท)


ปฏิทินสอบ A-Level TCAS66

ปฏิทินการสอบ A-Level

  • สมัครสอบ A-Level** : 1-10  กุมภาพันธ์ 2566
  • พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ A-Level : 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566
  • จัดสอบวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น) : 18 มีนาคม 2566
  • จัดสอบวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ภาษาอังกฤษ เคมี (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น) : 19 มีนาคม 2566
  • จัดสอบวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ(ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี) (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น) : 20 มีนาคม 2566
  • จัดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติม ที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดสอบให้ : 25-31 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level : 17 เมษายน 2566
  • ขอทบทวนคะแนนสอบ A-Level : 18-25 เมษายน 2566

**การสมัครสอบ A-Level สอบด้วยกระดาษเท่านั้น โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับเช่นกัน ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 100 บาท 


4 รอบคัดเลือกของ TCAS66

  • รอบที่ 1 Portfolio พอร์ตฟอลิโอ

   • เน้นความสามารถที่โดดเด่น
   • พิจารณาจากผลงาน ไม่มีการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ หรือสอบปฏิบัติ แต่อาจใช้คะแนนวัดความถนัด: GPAX, TGAT, TPAT
   • ค่ายเตรียม Portfolio เด็กดีมีที่เรียน Jknowledge
  • รอบที่ 2 Quota โควตา

   • เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ
   • ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง เช่น GPAX, TGAT, TPAT, A-Level หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง เช่น NETSAT ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ
  • รอบที่ 3 Admission แอดมิชชั่น

   • เน้นการสอบส่วนกลาง (ทปอ. หรือ กสพท)
   • มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างเป็นอิสระ: GPAX, TGAT, TPAT, A-Level
  • รอบที่ 4 Direct Admission ไดเร็กแอดมิชชั่น

   • เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน
   • มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างเป็นอิสระ: GPAX, TGAT, TPAT, A-Level

กำหนดการ TCAS66

ปฏิทินการคัดเลือก 4 รอบของ TCAS66

  • รอบที่ 1 Portfolio พอร์ตฟอลิโอ

   • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
   • ประกาศผลในระบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2566
   • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
   • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ 6 พฤษภาคม 2566
  • รอบที่ 2 Quota โควตา

   • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
   • ประกาศผลในระบบ : 4 พฤษภาคม 2566
   • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พฤษภาคม 2566
   • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พฤษภาคม 2566
  • รอบที่ 3 Admission แอดมิชชั่น

   • รับสมัคร : 1-10 พฤษภาคม 2566
   • ประกาศผลในระบบ #1 : 17 พฤษภาคม 2566  
   • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 17-18 พฤษภาคม 2566
   • ประกาศผลในระบบ #2 :23 พฤษภาคม 2566
   • สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให่สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
  • รอบที่ 4 Direct Admission ไดเร็กแอดมิชชั่น

   • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2566
   • ประกาศผลในระบบ #1 : 8 มิถุนายน 2566  
   • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ #1 : 8-9 มิถุนายน 2566
   • ประกาศผลในระบบ #2 : 18 มิถุนายน 2566
   • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ #2 : 18-19 มิถุนายน 2566
   • สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให่สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.mytcas.com ณ วันที่ 17 เมษายน 2565

J Knowledge Admin – ผู้เขียน

พี่แอดมิน เจ โนว์เลจ