DEK66 เช็คด่วน รวมทุกบท ทุกวิชา ที่ออกสอบ A-Level เตรียมก่อน พร้อมกว่าใคร

a level ชีววิทยา

วิชาชีววิทยา ข้อสอบ 40 ข้อ
สอบวันที่ 18 มีนาคม 2566

1. ระบบและการทำงานต่างๆของสัตว์และมนุษย์
2. โครงสร้างและการทำงานขอส่วนต่างๆในพืช
3. พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
4. โครงสร้างและการทำงานของเซลล์
5. การสืบพันธ์ของพืชและสัตว์
6. พฤติกรรมของสัตว์

a level เคมี

วิชาเคมี ข้อสอบ 35 ข้อ
สอบวันที่ 19 มีนาคม 2566

1. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
2. สมการเคมี
3. การคำนวณปริมาณของสาร
4. สมดุลเคมี
5. กรด-เบส
6. เคมีไฟฟ้า
7. อะตอมและสมบัติของธาตุ
8. พันธะเคมี
9. แก๊ส
10. เคมีอินทรีย์
11. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

a level ฟิสิกส์

วิชาฟิสิกส์ ข้อสอบ 30 ข้อ
สอบวันที่ 18 มีนาคม 2566

1. คลื่นกล และ แสง
2. กลศาสตร์
3. ไฟฟ้าแม่เหล็ก
4. คลื่นไฟฟ้า
5. ของไหล
6. ฟิสิกส์อะตอม
7. แก๊ส และ ความร้อน

a level คณิตศาสตร์ประยุกต์1

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 ข้อสอบ 25 ข้อ
สอบวันที่ 19 มีนาคม 2566

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริง และ พหุนาม
4. ฟังก์ชัน
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
6. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
7. จำนวนเชิงซ้อน
8. เมทริกซ์
9. ลำดับ และ อนุกรม
10. สถิติ
11. ความน่าจะเป็น
12. แคลคูลัสเบื้องต้น

วิชาสังคม ข้อสอบ 50 ข้อ
สอบวันที่ 18 มีนาคม 2566

1. ศาสนา หลักธรรม
2. หน้าที่พลเมือง
3. เศรษฐศาสตร์
4. ประวัติศาสตร์
5. ภูมิศาสตร์

วิชาภาษาไทย ข้อสอบ 50 ข้อ
สอบวันที่ 18 มีนาคม 2566

1. การอ่านจับใจความ
2. การอนุมานจากเนื้อหา
3. ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นจากผู้เขียน
4. การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
5. การแสดงทรรศนะ
6. การโต้แย้ง
7. การโน้มน้าว
8. การสะกดคำ
9. ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง
10. ระดับภาษา
11. การใช้สำนวน
12. ชนิดของประโยคตามเจตนา
13. คำที่มีตวามหมายตรง/อุปมา
14. คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
15. ราชาศัพท์

a level ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ 80 ข้อ
สอบวันที่ 19 มีนาคม 2566

1. Short Conversation
2. Long Conversation
3. Reading Advertisement
4. Product or Service review
5. News report
6. Visual
7. Text Completion
8. Paragraph Organization

การสอบ A-Level ใกล้เข้ามาแล้วต้องรีบเตรียมตัวกันด้วยนะครับ

สแกนเข้ากลุ่ม TCAS

หนังสือสรุปเนื้อหาทุกวิชา TCAS

หนังสือสรุปเนื้อหา TCAS