ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 8. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 9. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 10. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน 11. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 12. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน 13. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฎิบัติงาน 14.เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 15.พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน 16.สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน 17. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน 18.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 19.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 20.นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน 21.นายช่างไฟปฏิบัติงาน 22.นายช่ายโยธาปฏิบัติงาน 23.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 24.เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน