ตำแหน่งประเภททั่วไป

   1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

1.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก!

1.3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก!

1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิก!

1.5 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก!

1.6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ

   2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

2.1 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิก!

2.2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิก!

2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ คลิก!

   3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก!

3.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

3.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก!

3.5 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก!

3.6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ

   4. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

4.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิก!

4.2 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม คลิก!

4.3 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

4.4  กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิก!

4.5 กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ คลิก!

4.6 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิก!

4.7 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทำทะเบียน บ้าน การจัดทำทะเบียนคนเกิต-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น

4.8 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ

   5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

5.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คลิก!

5.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิก!

5.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

5.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

5.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)

5.6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป

5.7 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ

   6. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

6.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิก!

6.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕o และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

6.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

6.4 ความรู้เกี่ยวกับการแปลและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

6.5 ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการ ประชาสัมพันธ์

6.6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ตำแหน่งที่สมัครสอบ

   7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

7.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

7.2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

7.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย) คลิก!

7.4 ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สำรวจตรวจตราเพื่อ ป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก อุทกภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย เป็นต้น

7.5 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ

   8. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิก!

8.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คลิก!

8.3 พระราชบัญญัติการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิก!

8.4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

8.5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

8.6 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก!

8.7 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม คลิก!

8.8 ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด

8.9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ

   9. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

9.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิก!

9.2 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลิก!

9.3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและ ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒)

9.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

9.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

9.6 วามรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการ พัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการและติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น

9.7 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ

   10. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

10.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิก!

10.2 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

10.3 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

10.4 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใน ระดับต่างๆ

10.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

10.6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ

 

   11. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

11.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุง พันธุ์พืช หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช การขยายพันธุ์ พืช เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ ฯลฯ

11.2 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

11.3 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การจัดการดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง ฯลฯ

11.4 ความรู้ต้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร การทำเกษตรอินทรีย์

11.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

11.6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ

   12. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

12.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

12.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

12.3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน การจัดภูมิทัศน์

12.4 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะเบื้องต้น และ การดูแลบำรุงรักษา

12.5 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และ บำรุงรักษาภูมิทัศน์

12.6 ความรู้เกี้ยวกับการให้น้ำและการใส่ปุยพรรณไม้ในสวน

12.7 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพรรณไม้ใน สวนสาธารณะ

12.8 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ