ตำแหน่งประเภททั่วไป

   13. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฎิบัติงาน

13.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

13.2 พระราชบัญญัติคุ้งครองผู้บริโภค พ.ศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

13.3 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ2558 คลิก!

13.4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเเละความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

13.5 พระราชบัญญัติสุขภาพเเห่งชาติพ.ศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

13.6 ความรู้ความเข้าใจกี่งานสาธารณสุขเบื้องต้น

-ควบคุมและป้องกันโรค

-การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยเเม่ละเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางระบาดวิทยา

13.7 ความรู้ที่เกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

13.8 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฎิบัติ” ของตำแหน่งสอบ

   14. เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

14.1 ความรู้เกี่ยวกับการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข

14.2 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม การดูเเลบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

14.3 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในช่องปาก

14.4 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

14.5 ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน

14.6 ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทันตสาธารณสุข

14.7 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   15. พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

15.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการเเละเทคนิคการพยาบาล 

15.2 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

15.3 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพเเละป้องกันการเจ็บป่วย

15.4 ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารกเเละผดุงครรภ์

15.5 ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

15.6 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและโภชนบำบัด

   16. สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

16.1 พระราชบัญญัติควมคุมการฆ่าสัตว์เเละจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2558 คลิก!

16.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 คลิก!

16.3 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าน พ.ศ.2535 คลิก!

16.4 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมเเละจัดสวัสดเภาพสัตว์พ.ศ.2557 คลิก!

16.5 ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์เเละโรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคน

16.6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์

16.7 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   17. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน

17.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550 คลิก!

17.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 คลิก!

17.3 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน

17.4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน

17.5 ความรู้เกี่ยวกับด้านพลศึกษา ด้านศิลป์ ด้านห้องสมุด ด้านนาฏศิลป์ ด้านคหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรมพิเศษ

17.6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา

 

   18. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

18.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกเเบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม

18.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบโปรมแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ

18.3 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบสัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม

18.4 ความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรม

18.5 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   19. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

19.1 ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

19.2 ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์

19.3 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์

19.4 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเครื่องสูบน้ำ

19.5 ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น

19.6 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   20. นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

20.1 พระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ.2562 คลิก!

20.2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำผังเมือง

20.3 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง

20.4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง

20.5 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนเเละผังเมือง

20.6 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   21. นายช่างไฟปฏิบัติงาน

21.1 ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

21.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ

21.3 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมืองเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

21.4 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

   22. นายช่ายโยธาปฏิบัติงาน

22.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ..2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

22.2 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเเละควบคุมงานก่อสร้าง

22.3 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเเละคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

22.4 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

22.5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง

22.6 ความรู้เกี่ยวกับทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี

22.7 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   23. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

23.1 ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและทำแผนที่

23.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวกลข้อง

23.3 ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียวแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด

23.4 ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น(GPS)

23.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ(GIS)

23.6 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   24. เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

24.1 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่เเก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

24.2 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

24.3 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา รวมทั้งการผลิตเเละจำหน่ายน้ำประปา

24.4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน

24.5 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

24.6 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ