สอบท้องถิ่น(ภาค ข ) ประเภทวิชาการ

   1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

1.1 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิบาการเกษตร

1.2 ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

1.3 ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

1.4 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์

1.5 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินต้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน

1.6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   2. นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

2.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

2.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คลิก!

2.3 พระราชบัญญัติการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 คลิก!

2.4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 คลิก!

2.5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

2.6 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก!

2.7 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

2.8 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

2.9 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด

2.10 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   3. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

3.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

3.2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

3.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย) คลิก!

3.4 กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

3.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.6 ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น

3.7 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   4. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

4.2 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก!

4.3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

4.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

4.5 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

4.6 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว

4.7 ความรู้ด้านการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทำแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชน

4.8 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

5.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

5.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

5.4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

5.5 ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

5.6 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น

5.7 ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.8 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน

5.9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   6. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

6.1 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิก!

6.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก!

6.3 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิก!

6.4 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

6.5 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

6.6 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิก!

6.7 ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ เช่น ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ โรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เป็นต้น

6.8 ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ การควบคุมเคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์

6.9 ความรู้ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข เช่น โรงฆ่าสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ เป็นต้น

6.10 ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียม และด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ต้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

6.11 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ขอตำแหน่งที่สมัครสอบ

   7. วิศวกรโยธาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

7.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

7.2 ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เข่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทาง

7.3 ความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

7.4 ความรู้ต้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง

7.5 ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

7.6 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม

7.7 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

7.8 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

7.9 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ คลิก!

   8. สถาปนิกปฏิบัติการ

8.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

8.2 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.๒๕๔๓ คลิก!

8.3 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก!

8.4 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม

8.5 ความรู้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

8.6 ความรู้ในการตำนวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประมาณราคาและจัดทำราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง การตกแต่งอาคารสถานที่

8.7 ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบวางผังสภาพแวตล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง

8.8 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

8.9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   9. นักผังเมืองปฏิบัติการ

9.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก!

9.2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำผังเมือง คลิก! 

9.3 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง

9.4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง

9.5 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการการวางผังเมืองและสภาพแวตล้อม

9.6 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

9.7 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมือง

9.8 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง

9.9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   10. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

10.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

10.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. ๒๕๕๓ คลิก!

10.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

10.4 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

10.5 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

10.6 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย

10.7 ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

10.8 ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา

10.9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   11. นักสันทนาการปฏิบัติการ

11.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

11.2 แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ

11.3 ความรู้ในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ

11.4 ความรู้ในการจัดทำโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ

11.5 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   12. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

12.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

12.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. ๒๕๕๓ คลิก!

12.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

12.4 ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

12.5 ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และการจัดทำบัตรรายการ

12.6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

12.7 ความรู้เกี่ยวกับเทศโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้ 

12.8 ความรู้เกี่ยวกับการบริการอ้างอิงและสารนิเทศ

12.9 การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน

12.10 ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

12.11 ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคันสืบสารสนเทศ

12.12 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   13. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

13.1 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

13.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

13.3 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดทำโครงการและการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

13.4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและจริยธรรมในวิชาชีพด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

13.5 ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการผู้นำนันทนาการ

13.6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   14. นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

14.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 คลิก!

14.2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ.ศ. 2561 คลิก!

14.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 คลิก!

14.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

14.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

14.6 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐพ.ศ. 2561

14.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14.8 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณการเงินประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี รายงานทางการเงินและรายงานทางบัญชี

14.9 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ

   15. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

15.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

15.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 คลิก!

15.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิก!

15.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก!

15.5 ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

15.6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณการบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

15.7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

 

   16. นิติกรปฏิบัติการ

16.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

16.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

16.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

16.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

16.5 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

16.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

16.7 ความรู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา

         16.8 ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ