ทดลองสอบ

J TCAS TEST

สนามจำลองการสอบ TCAS ออนไลน์ ที่ครบและรอบด้านที่สุดในประเทศ วิเคราะห์ผลและเปอร์เซ็นต์ติดคณะในฝัน

“ให้คะแนนนำทาง สู่คณะที่ใช่”

จัดเต็มกับ 24 วิชาที่ต้องสอบ เพื่อพิชิต TCAS ประกอบด้วย

 TGAT1 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ
(English Communication)

 TGAT2 

การคิดอย่างมีเหตุผล
(Critical & Logical Thinking)

 TGAT3 

สมรรถนะการทำงาน

  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
  • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • การบริหารจัดการอารมณ์
  • การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

 TPAT1 

วิชาเฉพาะ กสพท

TPAT11 เชาว์ปัญญา
TPAT12 จริยธรรมแพทย์
TPAT13 ทักษะเชื่อมโยง

 TPAT3 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

 TPAT5 

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 Math1 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 Math2 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

    SCI    

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

   Phy   

ฟิสิกส์

  chem  

เคมี

    Bio    

ชีววิทยา

   Soc   

สังคมศึกษา

  Thai  

ภาษาไทย

   Eng   

ภาษาอังกฤษ

    101    

ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา (ภาษาไทย)

    102    

ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ)

    103    

ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์

    201    

ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    202   

ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน เคมี

    203   

ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ชีววิทยา

    204   

ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ฟิสิกส์

สิ่งที่จะได้รับ