J Knowledge Shop

รายละเอียดสินค้า

หนังสือติวสอบท้องถิ่น ภาค ก และเฉลยข้อสอบจริงท้องถิ่น (ภาค ก) 64 ฟรี! คอร์สติว 35 ชม.

หนังสือติวและเฉลยข้อสอบจริง ท้องถิ่น 64 ฟรี คอร์สติวเฉลย 35 ชม. เกณฑ์ใหม่ตามโครงสร้าง ม.บูรพาผู้ออกข้อสอบ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 📌📌 สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง ✅ เล่มเดียวจบ พร้อมบรรจุ 💯

📌สิ่งที่จะได้รับ📌

 1. หนังสือติวและเฉลยข้อสอบปีล่าสุด ทั้ง 4 วิชา
 2. เฉลยข้อสอบจริง แบบละเอียดทั้ง 4 วิชา

✅ แถมฟรี ! ! คอร์สติวและเฉลยข้อสอบจริงปีล่าสุด 35 ชม.เต็ม ครบทั้ง 4 วิชา

✅ แถมฟรี !! ไฟล์ รวม พ.ร.บ. 11 ฉบับ ที่ใช้สอบวิชาความรู้พื้นฐานข้าราชการ

💙 เนื้อหาข้อสอบในหนังสือ ครบทั้ง 4 วิชา💙

✔️ ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์

 • อนุกรม
 • โอเปอร์เรชั่น
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • โจทย์วิเคราะห์ตาราง
 • สรุปความจากภาษา
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • การสรุปความจากสัญลักษณ์
 • ข้อสอบจริงและเฉลยแบบละเอียด

✔️ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย

 • อุปมาอุปไมย
 • เงื่อนไขทางภาษา
 • การเรียงประโยค
 • การใช้ภาษา
 • การอ่านบทความ บทความสั้น /บทความยาว
 • ข้อสอบจริงและเฉลยแบบละเอียด

✔️ ภาษาอังกฤษ

 • บทสนทนา
 • คำศัพท์
 • บทความ
 • ไวยากรณ์
 • ข้อสอบจริงและเฉลยแบบละเอียด

✔️ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ทั้ง 11 ฉบับ

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#สอบกพ #กพ64 #เตรียมสอบราชการ #เตรียมสอบกพ64 #ติวสอบกพ64 #ท้องถิ่น64 #สอบท้องถิ่น64 #ติวสอบกพพร้อมเฉลย #jกพติวเตอร์ #หนังสือสอบราชการ #หนังสือติวสอบกพ #ติวสอบกพ #กพ65

สินค้าขายดี

หนังสือติวสอบ NETSAT มข

หนังสือเตรียมสอบ NETSAT มข. เล่มเดียวครบทั้ง SAT I และ SAT II ฟรี! คอร์สติว 21 ชม. พิชิต NETSAT มข. 65

หนังสือสรุปเนื้อหาม.ปลาย TCAS 65-66

หนังสือสรุปเนื้อหา ม.ปลาย TCAS 65-66 เกณฑ์ใหม่ สสวท. ฟรีคอร์สติว 25 ชม.