ทดลองสอบพร้อมเช็คคะแนนฟรี

คำชี้แจง : ผู้สอบสามารถเลือกคณะที่ต้องการเพื่อสอบในรายวิชาที่คณะนั้นๆใช้ในการคำนวนคะแนนสอบเข้าจริง เมื่อได้คะแนนจากการสอบแล้วผู้เข้าสอบสามารถนำคะแนนไปคำนวนในโปรแกรมคำนวนคะแนนด้านล่าง

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

โปรแกรมคำนวนคะแนน รวมทุกคณะใน มข.

คำชี้แจง :