ค่ายเตรียมพอร์ต เด็กดีมีที่เรียน ม.4-5 Dek66-67

ม.5 ม.6 ทุกสายการเรียน อยากติดรอบ 1 Portfolio ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เปิดรับ

งานนี้…เน้นให้น้องได้ลงมือปฎิบัติจริงทุกคน(ออนไลน์) ทุกกิจกรรม สามารถเก็บภาพกิจกรรมได้จริง ไว้ประกอบการยื่นพอร์ต เพราะคุณค่าของกิจกรรมนี้ คือ การลงมือปฎิบัติจริง!
💫โครงการเด็กดีมีที่เรียน(หรือที่คล้ายกัน) กำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้
1. มีความเป็นผู้นำ
2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด