ฟอร์มรับเกียรติบัตร

กิจกรรมที่จะจัดขึ้น

โครงการค่ายเด็กติดพอร์ต เด็กดีมีที่เรียน ยังเหลืออีก 2 + 1 ด้านที่จะจัดขึ้น เร็ว ๆ นี้ ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำ (7 พ.ค. 65) ด้านจิตอาสา

และเพิ่มฟรี! ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผู้จัดโครงการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของน้อง ๆ นั่นเอง

ด้านจิตอาสา

เร็ว ๆ นี้

เร็ว ๆ นี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

เร็ว ๆ นี้

เร็ว ๆ นี้

รับชมกิจกรรมย้อนหลัง

ด้านการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยายโดย ณัฏฐ์ ธัญญาฉัตรพงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการประสานงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 4

รับชมย้อนหลัง

ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม

6 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยายโดย นายอัครเดช สารแสง นักวิชาการ วัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

รับชมย้อนหลัง