คำชี้แจง :

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 15 จุดติว Thailand University Expo 2022

จุดติวอุบลราชธานี

จุดติวศรีสะเกษ

จุดติวขอนแก่น 1

จุดติวหาดใหญ่

จุดติวสุราษฎร์ธานี

จุดติวเชียงใหม่

จุดติวพิษณุโลก

จุดติวกรุงเทพฯ

จุดติวกรุงเทพ

จุดติวชลบุรี

จุดติวนครราชสีมา

จุดติวบุรีรัมย์

จุดติวอุดรธานี

จุดติวสกลนคร

จุดติวกรุงเทพฯ2

จุดติวขอนแก่น2